„Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3C w Sosnowcu”

„Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3C w Sosnowcu”

Uprzejmie informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ordonówny 3C w Sosnowcu  na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0BH8/20-00 realizuje projekt pod nazwą: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3C w Sosnowcu”.

Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbest) poprzez działania utylizacyjne na budynku wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

-Utylizacja 26,377 ton odpadów zawierających azbest

– Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 31,38%

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 699 442,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 503 000,00  zł

Planowany okres realizacji projektu: 2021-05-01 – 2022-06-30