Wyniki konkursu ofert – 1 Maja 44

Informujemy, iż wynik postępowania dotyczącego wyboru oferty na „wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 44 w Sosnowcu” dostępny jest na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1062197