Zapytanie ofertowe

Informujemy, iż ogłoszenie dotyczące składania ofert na wykonanie robót budowlanych na budynku WMN 1 Maja 44 w Sosnowcu zostało opublikowane na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1062197

 

Szczegóły zapytania także w zakładce PRZETARGI na naszej stronie internetowej:

W związku z powyższym, prosimy o złożenie oferty, zgodnie ze znajdującymi się w w/w ogłoszeniu załącznikami, na wykonanie robót budowlanych pn.:  „Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 44 w Sosnowcu”